Pohľadávky v praxi

 
Termíny:25.10.2016
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, ,Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Cena: 49,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 – 9,00 prezentácia / 9,00 – 16 školenie

BLOK A

 • Omeškanie dlžníka s platením peňažnej pohľadávky , prevencia
 • Pohľadávka
 • Odstúpenie od zmluvy
 • Príslušenstvo
 • Úroky z omeškania
 • Poplatok z omeškania
 • Paušálna náhrada
 • Súvisiace náklady ( správne, súdne poplatky … )
 • Zmluvná pokuta
 • Náhrada škody

BLOK B

 • Daňové o účtovné aspekty správy pohľadávky
 • Opravní položky k pohľadávke
 • Postúpenie pohľadávky
 • Zápočet pohľadávky
 • Príslušenstvo pohľadávky od 1.1.2015

 

BLOK C 

 • Zrýchlené získanie exekučného titulu  ohľadom na zmeny od 1.7.2016
 • Platobný rozkaz
 • Koncentrácia konania od 1.7.2016
 • Notárska zápisnica

BLOK D 

 • Exekučné konanie
 • Základné procesné postupy a najčastejšie problémy
 • Námietka voči exekúcii
 • Odklad exekúcie
 • Zastavenie exekúcie
 • Zrážky zo mzdy
 • Prikázanie pohľadávky

Organizačné pokyny 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály , občerstvenie a organizačné zabezpečenie seminára

Pri objednávke obdržite predfaktúru na Vami zadaný mal

Pri zrušení účasti sa poplatok nevracia ( je možné poslať náhradníka )

Organizátor si vyhradzuje právo na organizačné zmeny

V prípade nízkej účasti bude kurz odvolaný a účastník má na výber buď vrátenie peňazí, alebo presun na iný termín